Financiële ondersteuning in Goes

Werkwijze

Hoe verloopt de aanvraagprocedure? 

Een aanvraag voor financiële ondersteuning kan per post of per email gestuurd worden naar het secretariaat.
 
Ons adres is:

Ketelkade 156
4463 LB Goes
 
E-mail: aanvraag@stichtingboone.nl
 
Alleen volledige aanvragen kunnen beoordeeld worden in de bestuursvergaderingen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Ongeveer vijf maal per jaar wordt er vergaderd. De vergaderdata staan niet vast voor het gehele jaar.
 
Na de vergadering wordt de uitslag schriftelijk bekend gemaakt per brief of per e-mail. Het kan voorkomen dat de uitslagen van de bestuursbesluiten worden uitgewisseld met andere stichtingen of fondsen.
 
Na toekenning van een financiële ondersteuning kunt u het bedrag bij ons opvragen. Daarna wordt het toegekende bedrag overgemaakt. Let op: De stichting houdt altijd het recht om onder bepaalde omstandigheden de toezegging gedeeltelijk of geheel in te trekken, als daartoe aanleiding is. De toekenning vervalt 2 jaar na de datum van de toekenningsbrief.
 

Waaraan dient een aanvraag te voldoen?
De aanvraag dient minimaal:
 
- een helder beeld te geven van de verwachte besteding van het aangevraagde geld
 
- een begroting te bevatten van het gehele project
 
- het meest recente overzicht te bevatten van andere partijen waar ondersteuning aangevraagd is met daarbij de uitslag, omvang van toekenning of reden van afwijzing 
 
- een algemeen nut beogende instelling verklaring (ANBI) voor zover van toepassing, zie hiervoor www.belastingdienst.nl
 
- een recent uittreksel Kamer van Koophandel (kopie)
 
- de jaarrekeningen van het laatste afgesloten boekjaar
 
U heeft van ons een toekenning ontvangen
Wanneer uw aanvraag met een toekenning is gehonoreerd, kunt u dit bedrag opvragen. Dit kan door een bericht per post of per email te sturen. In dit bericht staat welk bedrag u opvraagt en op welke bankrekening u dit wenst te ontvangen.
 
Mocht u een brief ontvangen met daarin de zin "mits sprake van 90%  financiering van de gepresenteerde begroting voor 31/12/2024" wordt hier het volgende mee bedoelt:
 
U vraagt een donatie van bijvoorbeeld € 1.000 euro van Stichting S. Boone om project X te financieren die in totaal € 6.000 gaat kosten. Hiervoor krijgt u geld van bijvoorbeeld de Hartstichting, Gemeente Goes of andere ANBI stichtingen. Zodra de totaal opgehaalde giften/donaties (inclusief onze donatie) meer zijn dan € 5.400 vernemen we graag welke financiers,voor welke bedragen deelnemen.
 
Zo kunnen wij (enigszins) zeker stellen dat een project wat ons gepresenteerd is zowel kwalitatief als kwantitatief doorgang gaat vinden en daarmee de bijdrage van de stichting tot zijn recht komt.
 
Na de besteding van de toekenning
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u ons op de hoogte houdt van de ontwikkelingen rond uw project. Dit kan telefonisch, per post of per email.

Contactgegevens

Contactgegevens

Adres:
Ketelkade 156
4463 LB Goes


E-mail:
info@stichtingboone.nl